Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury


Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2014 roku za ubiegły rok kalendarzowy:
bezpośrednio w siedzibie Wydziału Promocji i Kultury (Zgierz, pl. Jana Pawła II 16, pok. 211),
- w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Zgierza (Zgierz, pl. Jana Pawła II 16),
- pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji i Kultury, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umz.zgierz.pl, w zakładce jak załatwić sprawę, druki i formularze, stypendia i nagrody.

Nagrody przyznaje się na wniosek:

  1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,
  2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
  3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
  4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta,
  5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
  6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. Artysta profesjonalny - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
  2. Artysta amator, w tym dzieci i młodzież - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
  3. Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście.

W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
2. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:
- wniosek złożony w terminie,
- wniosek złożony na właściwym formularzu,
- wniosek wypełniony prawidłowo (czytelnie, wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem),
- wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda,
- wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie.
5. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty poinformowania. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.
7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych.
8. Komisja poddaje głosowaniu każdą kandydaturę do nagrody, odrębnie w każdej kategorii.
9. Komisja sporządza Prezydentowi Miasta Zgierza wykaz kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody, z podaniem proponowanej jej wysokości, a także wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji do nagrody.
10. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Zgierza uwzględniając rekomendacje Komisji.
11. Decyzja podjęta przez Prezydenta Miasta Zgierza jest ostateczną.
12. Wręczenie nagród następuje na sesji Rady Miasta Zgierza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza.
13. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy nagrodzonego lub w kasie Urzędu Miasta Zgierza.

Informacja:
Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza, tel. 42 717-47-20

Data publikacji: 2014-01-28 08:28