Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015


Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że można ubiegać się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015.

Stypendium to przeznaczone jest na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Zgierza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby otrzymać pomoc należy spełniać kryterium dochodowe. Dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać 456 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Rodzic/prawny opiekun dziecka powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto rodziny w placówce, do której uczęszcza dziecko (dotyczy uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Zgierza, a także Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu), bądź w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zgierza (dotyczy uczniów szkół prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasto Zgierz).

Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 roku.

Formularze wniosków dostępne są w szkołach, w Wydziale Oświaty UMZ, a także na stronie internetowej urzędu.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Oświaty UMZ (ul. ks. J. Popiełuszki 3A, pokój 4) lub pod numerem telefonu 42 714 31 73.
Data publikacji: 2014-08-29 12:09