Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury


Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2015 roku za ubiegły rok kalendarzowy, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Promocji i Kultury, pl. Jana Pawła II 16, Zgierz, pok. 211, 212 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, Zgierz lub pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji i Kultury, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Nagrody przyznaje się na wniosek:
1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,
2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych
z terenu Miasta,
5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
1) Artysta profesjonalny – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie
i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę,
także w wymiarze całokształtu działalności, laureat  ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
2) Artysta amator, w tym dzieci i młodzież – za znaczące osiągnięcia artystyczne,
a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie
i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat  ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
3) Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury,
dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście.

W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

Szczegółowe informacje
Data publikacji: 2015-01-08 13:32