Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury


Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2015 roku za ubiegły rok kalendarzowy, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Promocji, Kultury i Sportu: pl. Jana Pawła II 16, Zgierz, pok. 211 lub 212, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Zgierza: pl. Jana Pawła II 16, Zgierz, pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umz.zgierz.pl, w zakładce jak załatwić sprawę, druki i formularze, stypendia i nagrody.

Nagrody przyznaje się na wniosek:

 1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,
 2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
 3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
 4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta,
 5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
 6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. Artysta profesjonalny - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
 2. Artysta amator, w tym dzieci i młodzież - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
 3. Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście.

W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

Opis procedury:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
 2. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza.
 4. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:
  - wniosek złożony w terminie,
  - wniosek złożony na właściwym formularzu,
  - wniosek wypełniony prawidłowo (czytelnie, wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem),
  - wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda,
  - wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie.
 5. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty poinformowania. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.
 7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych.
 8. Komisja poddaje głosowaniu każdą kandydaturę do nagrody, odrębnie w każdej kategorii.
 9. Komisja sporządza Prezydentowi Miasta Zgierza wykaz kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody, z podaniem proponowanej jej wysokości, a także wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji do nagrody.
 10. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Zgierza uwzględniając rekomendacje Komisji.
 11. Decyzja podjęta przez Prezydenta Miasta Zgierza jest ostateczną.
 12. Wręczenie nagród następuje na sesji Rady Miasta Zgierza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza.
 13. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy nagrodzonego lub w kasie Urzędu Miasta Zgierza.

Informacja: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza, tel. (42) 714 32 97, (42) 714 32 95, (42) 714 32 96.

Data publikacji: 2015-03-13 14:38