Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży


dot. drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: PNK-I.4134.129.2015 podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian do uchwały Nr IV/30/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz. Zmiana dotyczy zapisu zawartego w § 1 pkt 1 ww. uchwały. 

Nowy zapis przyjęty uchwałą Nr VI/55/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 r. otrzymał brzmienie:
„1) kandydat w wieku 4 lat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty - 20 punktów;”

Wszystkie dzieci pięcioletnie zgodnie z zapisami art.14 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) mają zapewnione warunki do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2015-03-27 13:46