Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym będą obowiązywały dyżury wakacyjne w niżej wymienionych placówkach:

 • dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli miejskich
Miejskie Przedszkole Nr 6 - 01.07.2016 r. – 29.07.2016 r.
/Zgierz, ul. Gałczyńskiego 38/

Miejskie Przedszkole nr 7 - 01.07.2016 r. – 29.07.2016 r.
/Zgierz, ul. Długa 62/

Miejskie Przedszkole Nr 14 - 01.07.2016 r. – 29.07.2016 r.
/Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 10/

Miejskie Przedszkole Nr 2 - 01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.
/Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 6/

Miejskie Przedszkole Nr 10 - 01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.
/Zgierz, ul. Ossowskiego 26/

Miejskie Przedszkole Nr 12 - 01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.
/Zgierz, ul. Gałczyńskiego 30/

 • dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych /czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców - ustalony przez dyrektora szkoły/
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 01.07.2016 r. – 29.07.2016 r.
/Zgierz, ul. Piłsudskiego 1/

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 01.07.2016 r. – 29.07.2016 r.
/Zgierz, ul. Łódzka 2/

Szkoła Podstawowa Nr 10 – 01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.
/Zgierz, ul Ozorkowska 68/70/

Szkoła Podstawowa Nr 11 –     01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.
/Zgierz, ul.Dubois 26/


Zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej
 • W okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonują przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach wskazane przez Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza.
 • Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.
 • Do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ u dyrektora szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.
 • Termin składania zgłoszeń: 04.05. 2016 – 27.05.2016 r.
 • Dyrektorzy przekazują listy zbiorcze z wykazem dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny do wskazanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w terminie do dnia 03.06.2016 r.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym dyżurującego kierując się:
  - ilością miejsc organizacyjnych,
  - zasadą przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących – nie korzystających  z  urlopów wypoczynkowych w terminie dyżuru /wymagane potwierdzenie z zakładu pracy stosownym zaświadczeniem przed podpisaniem umowy/.
 • W okresie przerwy wakacyjnej pobierane są opłaty:
  - za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/571/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24.04.2014 r.
  - za wyżywienie zgodnie z dzienną stawką żywieniową obowiązującą w przedszkolu.
  - warunki korzystania z usług przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  pełniącego dyżur określa odrębna umowa, która ze względu na właściwą organizację pracy powinna być zawarta nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
Nie podpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

                                                        Data publikacji: 2016-01-15 14:11