Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - terminy


Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w dniu 10 marca 2017 r. Prezydent Miasta Zgierza podpisał zarządzenie Nr 50/VII/2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: 24 marca 2017 r. – 30 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 14 kwietnia 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 5 maja 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 27 czerwca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8 maja 2017 r. do 9 maja 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 28 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 maja 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 czerwca 2017 r.

Data publikacji: 2017-03-14 15:36