Zakaz spalania odpadów


Przypominamy o zakazie spalania odpadów w piecach domowych lub na wolnym powietrzu. Podczas spalania odpadów tworzy się dym, który zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich zawartych w pyłach, tlenkiem węgla, tlenkami azotu, dwutlenkiem siarki, chlorowodorem i rakotwórczymi dioksynami, które są 10000 razy bardziej trujące od cyjanku.

W Zgierzu prowadzone są systematyczne kontrole prowadzone przez strażników miejskich, którzy mają prawo wejść na nieruchomość i sprawdzenie co jest spalane w piecu.

Uprawnienie do kontroli daje Prezydentowi Miasta Zgierza i upoważnionym przez niego osobom art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm. ). Poddanie się kontroli jest obowiązkowe, gdyż zgodnie z art. 225 §1 kk,  kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku potwierdzenia spalania odpadów wobec osoby, która popełnia wykroczenie, upoważnieni do kontroli mogą zastosować pouczenie, postępowanie mandatowe ( do 500 zł) lub skierować sprawę do sądu ( kara aresztu lub grzywna do 5000 zł ).


Komunikat UMZ
Data publikacji: 2019-01-21 14:47