Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę


Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy prowadzą: 1. ewidencję zbiorników bezodpływowych, 2. ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich użytkowników ww. instalacji i urządzeń o niezwłoczne dokonanie zgłoszenia ich eksploatacji do Urzędu Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pokój nr 217 i 222. Wzór formularzy zgłoszeniowych dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: www.umz.zgierz.pl. Informację w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 42 714 31 68 oraz 42 714 31 51.

Data publikacji: 2019-04-29 12:59