Sytuacja składowisk po dawnych zakładach Boruta (aktualizacja z 27.08.2019)


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi działań władz Zgierza w sprawie składowiska odpadów po dawnych państwowych zakładach barwników Boruta, informujemy o aktywnościach podjętych po ujawnieniu się większościowego udziałowca spółki Eko-Boruta, który nie zgodził się na przekazanie całości terenu:

 • Straż Miejska w Zgierzu dokonała zabezpieczenia bramy wjazdowej na składowisko od strony ul. Energetyków, poprzez założenie łańcucha wraz z kłódką;
 • pracownicy Urzędu Miasta Zgierza przeanalizowali w terenie możliwość ogrodzenia składowisk oraz metod jego wykonania, celem zabezpieczenia obszaru stwarzającego zagrożenia oraz możliwość dozoru obszaru polegającego na montażu kamery;
 • dokonano wstępnej kalkulacji kosztów materiału oraz wykonania usługi ogrodzenia terenu;
 • ustawiono dookoła składowisk tablice informacyjne "Składowisko odpadów niebezpiecznych - Wstęp wzbroniony";
 • wystąpiono do Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wojewody Łódzkiego z pismem o dotację dla Gminy Miasto Zgierz poprzez zabezpieczenie środków na wykonanie trwałego ogrodzenia oraz monitoringu obszaru.
Aktualizacja 27.08.2019 r.
Aktualizacja 12.07.2019 r.
 • Prezydent Miasta Zgierza wystosował apel do parlamentarzystów w sprawie stworzenia projektu specustawy, na mocy której stałoby się możliwe wsparcie krajowe na rzecz rozwiązania problemu składowiska na terenie Boruty.
Aktualizacja 08.07.2019 r.
 • Prezydent Miasta Zgierza występuje do parlamentarzystów z województwa łódzkiego z apelem o ich pomoc w przygotowaniu specustawy w sprawie sytuacji składowisk odpadów po dawnych państwowych zakładach barwników Boruta.
 • Wystąpił też do Starosty Zgierskiego o wypowiedzenie przez niego użytkowania wieczystego spółce Eko-Boruta. 
 • Prezydent Miasta Zgierza złożył również doniesienie do organów ścigania wobec spółki Eko-Boruta w związku z sytuacją zaistniałą w czerwcu, kiedy miało dojść do podpisania aktów notarialnych, na mocy których miasto przejęłoby składowiska, a kiedy to ujawnił się większościowy udziałowiec (i zarazem były likwidator spółki), który nie wyraził zgody na przekazanie 100% terenów i postawił warunek umorzenia długów firmy wobec: miasta, innych podmiotów i skarbu państwa. Prezydent nie wyraził zgody ani woli przejęcia składowisk, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców, na warunkach przedstawionych przez udziałowca. Nie zgadza się na pośrednie obciążanie mieszkańców milionowymi długami prywatnego podmiotu. 
 • Drugie zawiadomienie do prokuratury odnosi się do wypowiedzi medialnej większościowego udziałowca, w której mówi, że za tą sprawą stoją wysoko postawione osoby, które miały dorobić się na składowisku dużych pieniędzy. 
 • Dodatkowo władze Zgierza występują do Prokuratury Krajowej o objęcie nadzorem działań prowadzonych w sprawie składowisk. Podobne wnioski trafią też na biurka ministrów środowiska i sprawiedliwości. 

Aktualizacja 04.07.2019 r.


Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza
w sprawie sytuacji składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie po dawnych zakładach Boruta

Jako prezydent Zgierza mam świadomość zagrożeń płynących z istnienia składowisk odpadów na terenie byłych zakładów Boruta. Dlatego już w 2015 podjąłem działania, które ostatecznie mają doprowadzić do rekultywacji tych terenów. Od ponad roku miasto na własny koszt odbiera odcieki, rozpoczęliśmy też proces przejmowania gruntów, aby odpowiednio je zabezpieczyć, a przede wszystkim pozyskać wsparcie finansowe niezbędne do ich rewitalizacji. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele przekłamań i nieścisłości. Ja chciałbym przybliżyć fakty i przedstawić najważniejsze działania, które podjąłem w tej sprawie.

W marcu 2015 roku po informacjach o nielegalnym wwożeniu odpadów zwołałem spotkanie z przedstawicielami służb, samorządu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Efektem było wzmożenie kontroli, głównie zgierskiej Straży Miejskiej i zablokowanie kolejnych transportów odpadów. Miasto Zgierz ogłosiło również gotowość do przejęcia terenów, na których znajdują się składowiska odpadów poprzemysłowych. Obecnie teren należy do Skarbu Państwa i jest w wieczystym użytkowaniu firmy Eko Boruta. Miasto musi przejąć tereny, aby uzyskać prawną możliwość pozyskania dofinansowania na ich rekultywację. Samodzielnie nie jest w stanie udźwignąć finansowych zobowiązań, które powstaną w czasie tego procesu. Chcę też podkreślić, że jako prezydent nie akceptuję formy przejęcia terenu wraz długami ciążącymi na nieruchomości.

W maju zeszłego roku wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska doprowadziłem do ustanowienia nowego likwidatora spółki Eko Boruta, co ma przyczynić się do przyśpieszenia przejęcia składowisk. Ponadto Miasto Zgierz – jak wspomniałem na początku – zleca odbiór odcieków ze składowisk, aby niwelować negatywne skutki dla środowiska. Miesięczny koszt odbioru to blisko 10 tysięcy złotych.

Kolejna ważna data to lipiec 2018 roku, kiedy to Wojewoda Łódzki – organ zarządzający sytuacją na składowisku – wytyczył mapę drogową prowadzącą do przejęcia przez Miasto Zgierz własności terenu. Ten akt rozpoczął negocjacje z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i likwidatorem Eko Boruty w zakresie uzgodnienia treści umów. Ostatnie kluczowe wydarzenie przypada na czerwiec bieżącego, 2019 roku, kiedy to miało dojść do podpisania aktów notarialnych na przekazanie własności. Jednak finalizację umowy zablokowało nagłe pojawienie się większościowego udziałowca spółki "Eko Boruta" (i jednocześnie jej dawnego likwidatora), który nie wyraził zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto całości terenu. Wyłączył z przekazania m.in. składowiska wymagające najpilniejszej interwencji. Jednocześnie zażądał umorzenia zobowiązań wobec miasta (to na dzień dzisiejszy kwota ponad milion złotych) oraz wobec skarbu państwa i wypłaty kolejnych środków na jego rzecz.

Wobec powyższego podjąłem decyzję o wystąpieniu do Starosty Zgierskiego o wypowiedzenie spółce „Eko Boruta” użytkowania wieczystego i przekazanie Miastu całego terenu. Ponadto zamierzam zawiadomić prokuraturę o działaniu spółki Eko Boruta wbrew interesowi mieszkańców, przede wszystkim w obszarze zagrożenia dla ich życia i zdrowia.
 

Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski
Oświadczenie z 28.06.2019 r.
Data publikacji: 2019-06-30 22:12