Komunikat dot. zajęć w zgierskich szkołach


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o przywróceniu od dnia 25 maja 2020 r.

  • w zgierskich szkołach podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 
  • możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielami na terenie szkoły uczniom klas VIII (z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) 
  • oraz maturzystom, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, 
  • zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 25 maja br. kontynuowane będą działania zapewniające zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Warunkiem skorzystania z ww. zajęć organizowanych przez placówkę od dnia 25 maja 2020 r. jest złożenie w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o objęciu dziecka opieką do dnia 21 maja 2020 r. do godziny 15:00. 

Zgłoszenie skorzystania z konsultacji (uczniowie klas ósmych i maturzyści) lub zajęć rewalidacyjnych, poprzedzone zostaje kontaktem z nauczycielami placówki w celu ustalenia terminu ich realizacji. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych oraz w oddziałach I-III szkół podstawowych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i odpisanego oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce), przesłanego na adres e-mail placówki lub w inny sposób uzgodniony z dyrektorem.

Data publikacji: 2020-05-20 13:09